Hvem er vi?

Hvem er vi?

 

Forfatternes Forvaltningsselskab blev stiftet i november 2014.

Bag selskabet står stort set alle danske tekstautorer, uanset om de skriver skønlitteratur, faglitteratur, journalistik, satire, manuskripter eller oversættelser heraf.

Selskabet er stiftet af Danske Populærautorer (DPA), Danske Dramatikere, Danske Jazz, Beat og Folkautorer (DJBFA), Danske Skønlitterære Forfattere, Oversætterforbundet, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Dansk Forfatterforening og Dansk Journalistforbund. Danske Dramatikere er udtrådt af selskabet pr. 1. januar 2019, og selskabet ejes i dag af de øvrige stiftende organisationer.

Samlet repræsenterer vi mere end 70.000 danske tekstautorer.

Alle organisationer er repræsenteret i selskabets bestyrelse som i dag består af:

 • Morten Rosenmeier (formand). Professor. ph.d. og formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (AC/Akademikerne)
 • Jan Thielke (næstformand). Forfatter og tidligere formand for Danske Skønlitterære Forfattere (DSF)
 • Morten Visby (næstformand). Oversætter og formand Dansk Forfatterforening (DFF)
 • Hans Jørgen Dybro. Politisk konsulent i DJ
 • Jacob Morild. Bestyrelsesmedlem i DPA
 • Sanne Udsen (DFF) og Lotte Kirkeby Hansen (DSF) er suppleanter i bestyrelsen.

Selskabet ledes af Stig Oluf von Hielmcrone.

Juridiske og økonomiske oplysninger

 

siden juridiske og økonomiske oplysninger kan du læse om regnskaber, fordelingsprincipper, vedtægter m.v.

HVAD GØR VI?

Hvad gør vi?

 

Forfatternes Forvaltningsselskab er et kommercielt selskab, som skal forbedre tekstautorers økonomiske udbytte, når deres værker bruges. Samtidig forventes selskabets aktiviteter at medføre at flere værker bliver tilgængelige for brugere end tidligere.

Det gør vi ved at indgå nye aftaler om brug af litteratur og tekst samt indgå i forhandlinger herom, for derigennem at skabe de bedst mulige resultater for medlemmerne.

Selskabet er i sig selv nonprofit. Overskuddet fordeles til medlemmerne – det er betaling for det arbejde, de har lavet ved at skabe eller bearbejde tekstværker.

På vegne af DFF, DSF og AC/UBVA forestår vi en omfattende medieovervågning af forfatteres og akademiske eksperters optræden på tv. Det gør vi for at kunne bistå organisationerne med korrekt udbetaling af midler fra Copydan Verdens tv.

Læs mere på siden Medieovervågning

BRUGER DU LITTERATUR, ARTIKLER ELLER ANDRE TEKSTER?

Når du bruger tekster

 

Har du brug for et stort antal forskellige tekster fra mange forskellige tekstautorer, kan Forfatternes Forvaltningsselskab sandsynligvis hjælpe dig med at opnå alle de rettigheder du har brug for på én gang.

Det kan vi, fordi vi repræsenterer så mange danske tekstautorer som vi gør.

Dertil kommer, at vi inden for visse områder kan tilbyde aftaler med aftalelicensvirkning. Det betyder at en aftale med os både kommer til at omfatte de medlemmer vi direkte repræsenterer, men også tekstautorer som ikke er medlem hos os. Får du en aftale med os som har aftalelicensvirkning virker det reelt som en sikring af at du har opnået tilladelse til at bruge alle relevante værker på den måde som aftalen beskriver.

Den enkelte rettighedshaver kan nedlægge forbud mod at deres værker omfattes af en aftalelicens. Se den opdaterede liste her.

 

Har du brug for en aftale om oplæsning af tekster? Så se her

Offentlig oplæsning er omfattet af ophavsretsloven

Ifølge ophavsretsloven skal man have tilladelse fra ophavsmændene, hvis man fremfører ophavsretligt beskyttet materiale offentligt. Ophavsmændene kan stille krav om, at de får en betaling til gengæld for tilladelsen. På den måde er ophavsretten med til at sikre, at forfattere og kunstnere får en løn, de kan leve af.

Det er tit uoverskueligt for ophavsmændene selv at holde styr på, hvem der fremfører deres værker, eller hvor meget det skal koste. Derfor har man stiftet en række organisationer, der hjælper ophavsmændene med at forvalte deres ophavsrettigheder. Det drejer sig bl.a. om Koda og Gramex, som forvalter fremførelsesrettigheder på musikområdet på vegne af komponister, tekstforfattere og musikere m.fl. Hertil kommer Copydan-foreningerne, der bl.a. forvalter rettigheder til at bruge beskyttet stof som led undervisning mm. på vegne af bl.a. forfattere, billedkunstnere, fotografer, filmfolk, journalister m.fl.

Forfatternes Forvaltningsselskab forvalter rettigheder til oplæsning af litteratur på vegne af forfattere og oversættere. Dvs. at man ved at indgå en aftale med Forfatternes Forvaltningsselskab får ret til at oplæse tekster offentligt, uden at man behøver tilladelse direkte fra forfatterne og oversætterne. Den betaling, vi opkræver til gengæld for aftalen, sender vi videre til de forfattere og oversættere, hvis tekster bliver oplæst.

 

Hvem kan få en oplæsningsaftale?

Forfatternes Forvaltningsselskab tilbyder oplæsningsaftaler til alle, der afholder offentlige oplæsningsarrangementer. Det drejer sig bl.a. om

 • Biblioteker
 • Kulturhuse
 • Museer
 • Festivaller
 • Bogcafeer
 • Private firmaarrangementer.

 

Hvilke oplæsninger omfattes af aftalerne?

Forfatternes Forvaltningsselskabs oplæsningsaftaler giver mulighed for at oplæse tekster offentligt på en måde, der kræver tilladelse ifølge ophavsretsloven.

Derimod angår aftalerne ikke oplæsninger, der har en sådan karakter, at de ikke kræver tilladelse ifølge ophavsretsloven. Aftalerne dækker f.eks. ikke oplæsning af tekster, der er så gamle, at de ikke længere har ophavsretlig beskyttelse. Aftalerne vedrører heller ikke oplæsninger, der sker på en måde, så de ikke er offentlige i ophavsretlig forstand, f.eks. hvis en bibliotekar i børnebiblioteket læser en historie for et barn. Endelig angår de ikke oplæsninger, som forfatteren selv står for, fordi forfatteren så selv har givet tilladelse.

Derimod dækker FFS´ aftaler offentlig oplæsning af tekster, der falder ind under ophavsretsloven. Det betyder bl.a., at aftalerne gælder for oplæsning af tekster på offentligt annoncerede oplæsningsarrangementer, som alle har adgang til.

Bibliotekschefsforeningen og Forfatternes Forvaltningsselskab har sammen kulegravet, hvilke oplæsninger der kræver tilladelse ifølge ophavsretsloven, og hvilke der ikke gør. Du kan læse undersøgelsen her.

 

Hvilke tekster er omfattet af aftalerne?

Forfatternes Forvaltningsselskabs oplæsningsaftaler omfatter alle tekster, der beskyttes ifølge ophavsretsloven, danske såvel som udenlandske.

 

Indrapportering

Hvis man har en oplæsningsaftale med Forfatternes Forvaltningsselskab, skal man én gang om året sende os en opgørelse over, hvilke værker der er blevet oplæst. Derimod skal man ikke oplyse noget om oplæsningens længde eller lignende.

 

Hvad koster en aftale?

Prisen afhænger af jeres aktivitetsniveau, samt hvorledes I konkret anvender litteraturen. Den konkrete pris afhænger derfor af flere forhold samt jeres ønsker til, hvad der skal være omfattet af aftalen, så kontakt os for at høre, hvad jeres pris bliver.

 

Hvad sker der med pengene?

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder betyder, at de penge, som forvaltningsselskaber opkræver, så vidt muligt skal sendes videre til ophavsmændene. I overensstemmelse hermed bliver 80 % af de penge, som bibliotekerne betaler for oplæsningsaftalerne, sendt videre til de forfattere og eventuelle oversættere, som  har skabt de tekster, der bliver læst op. De sidste 20 % går til drift af Forfatternes Forvaltningsselskab. På sigt vil vi kunne sende mere end 80 % af pengene videre til forfatterne. Men her og nu, hvor selskabet er forholdsvis nystartet, og vi stadig kun har få indtægter, er vi nødt til at tilbageholde 20 %, for at selskabet kan fungere. De 20 % dækker reelt ikke alle selskabets udgifter. Indtil videre er størstedelen af FFS´ drift derfor finansieret af de forfatterorganisationer, der ejer selskabet.

 

Har du brug for en aftale?

Hvis du har brug for en oplæsningsaftale, eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til os på svh@forfatterselskabet.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Skaber du litteratur?

Hvad kan du bruge Forfatternes Forvaltningsselskab til?

 

Forfatternes Forvaltningsselskab indgår som udgangspunkt brede, kollektive aftaler for brug af mange værker.

Det kan fx være når en radiostation skal bruge mange forskellige værker.

Bliver dine værker benyttet i den sammenhæng vil du modtage en afregning herfor.

For at vi kan udbetale vederlag til dig som rettighedshaver, har vi brug for nogle oplysninger. Du skal kun indsende oplysninger til os hvis vi beder dig om det. De oplysninger du sender til os krypteres, og kan sendes sikkert via dette link:

Indsend oplysninger

Du kan stadig frit råde over dine værker som du hidtil har gjort. Forfatternes Forvaltningsselskab arbejder for at skabe supplerende indtægter, primært på nye forretningsområder. Selskabets aktiviteter er på den måde ikke et ”enten, eller” i forhold til den måde som du i dag tjener penge på dine værker, men mere et ”både, og”.


Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller ideer.

Forfatternes Forvaltningsselskab er godkendt af Kulturministeriet.